Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.

Акредитація спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація: Організація виробництва).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України в Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету з 13 по 15 березня 2018 року  працює акредитаційна комісія зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація: Організація виробництва).

Величко Олександр Петрович (голова акредитаційної комісії, завідувач кафедри менеджменту та права Дніпровського державного аграрно-економічного університету, доктор економічних наук, доцент) та Дюк Оксана Михайлівна (голова циклової комісії з менеджменту Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу) розпочали розгляд поданих коледжем матеріалів щодо підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація: Організація виробництва).