Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.

Геодезія, картографія та землеустрій (бакалавр)

193 «Геодезія та землеустрій (бакалавр)»

Напрям підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Кваліфікація фахівця – бакалавр з геодезії, картографії та землеустрою 

Термін навчання: - на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» – 2 роки

Впроваджуючи на практиці вимоги чинного законодавства в освітній сфері щодо забезпечення ступеневості освіти в коледжі здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 193 «Геодезія та землеустрій (бакалавр)» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.

Бакалавр, отримавши відповідну теоретичну підготовку і практичні навички в професійному спрямуванні, може продовжити навчання для отримання повної вищої освіти.

Основні профільні дисципліни

Геодезія – вивчення комплексу топографічних, геодезичних та картографічних робіт, які виконуються при вишукуваннях, проектуванні, розплануванні, зведенні та експлуатації інженерних споруд. Створення автоматизованих інформаційних кадастрових систем, інформаційних систем та технологій, проектування та виконання землевпорядних робіт, пов’язаних із землекористуванням та моніторингом земель. Вирішення питань, пов’язаних із веденням просторово-геометричних вимірів в надрах Землі, розвідці й розробці корисних копалин та на поверхні шахт і рудників, з наступним зображенням на планах і картах, виконання маркшейдерських робіт при будівництві та експлуатації підземних споруд. Вирішення питань, пов’язаних із проектуванням, конструюванням, експлуатацією топографічних, геодезичних і маркшейдерських приладів та обладнання. Розв’язання проблем використання штучних супутників Землі з геодезичною метою. Вирішення питань, пов’язаних із геодезичними роботами на шельфових зонах морів і океанів, питань навігації та гідрографії.

Грошова оцінка земельного фонду та нерухомості вивчає концептуальні засади та порядок визначення вартості земельних ділянок та неземельного майнового ресурсу.

GPS-технології – вивчає теорію та практику організації геодезичних робіт за допомогою методів і засобів GPS – технологій , оцінювання ефективності геодезичних робіт з допомогою GPS – технологій.

Землеустрій вирішує завдання організації території земель, їх територіального впорядкування і внутрішнього устрою з метою найбільш доцільного нинішнього використання земель та врахування наслідків, землекористування у майбутньому.

Землевпорядні вишукування та проектування передбачає вивчення геодезичних робіт, що забезпечують виконання вишукувань лінійних споруд, автомобільних доріг, меліоративних об’єктів, вишукування на вибраному майданчику будівництва.

Правове регулювання земельних та майнових відносин вивчає основні нормативно-правові положення земельних та майнових відносин в Україні.

Аеропорти та організація їх територій вивчає особливості планувальної структуризації території аеропортів на використання землі.

Основи міського кадастру вивчає основні положення формування та ведення містобудівного кадастру для ефективного регулювання земельних та майнових відносин.

Комісія «Геодезія, картографія та землеустрій» 

Посади на яких працюють випускники:

  • технік;
  • молодший інженер.

Випускники мають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах IIІ- IVрівня акредитації:

  • Національний авіаційний університет;
  • Київський національний університет будівництва та архітектури;
  • Національний аграрний університет; 
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка.