Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

Організація виробництва

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

(СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА)

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Термін підготовки:

 

 

 

 

Кваліфікація:

Форма навчання:

молодший спеціаліст

3 роки 6 місяців – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)

                                                                  2 роки 6 місяців – на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)

організатор виробництва

денна 

Актуальність спеціальності

 

Будь-яка форма діяльності людини пов’язана з її організацією та управлінням. Без професійного керівника, людини, яка вміє планувати, організовувати, координувати та контролювати певні процеси на підприємстві ефективна діяльність цього підприємства неможлива.  

          Сьогодні менеджер це одна із ключових посад на підприємстві. Менеджеру під силу здійснювати управлінську діяльність підприємством, окремими підрозділами чи проектами та вести власний бізнес.

 

    Вимоги до професії

 

       Майбутній менеджер повинен бути інтелігентним і розумним,  розсудливим, наполегливим та відповідальним.

 

 

         Програма підготовки

 

     Навчання на спеціальності «Менеджмент» дає студентам грунтовні знання з економічного аналізу,комерційного, господарського та трудового права, маркетингу, податкової системи, фінансів підприємств, логістики, організації виробництва, менеджменту, статистики.

     Це дозволить майбутнім менеджерам організувати власне підприємство, самостійно обрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її роботою, проводити аналіз діяльності підприємства, брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління та приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях.

 

 

        Сфери застосування отриманих знань

 

Випускники спеціальності можуть працювати:

 • в бюджетних установах і організаціях,
 • на підприємствах і в організаціях різних форм власності.

Випускники можуть обіймати посади:

 • директора малої фірми;
 • помічник керівника підприємства;
 • керівник виробничих підрозділів;
 • менеджера з персоналу;
 • керівника функціональних підрозділів;
 • менеджера з постачання;
 • менеджера з продажу;
 • проект-менеджера;
 • адміністратора;

       Викладачі та навчання

 

       Навчальний процес здійснюється висококваліфікованим педагогічним складом. Студенти мають можливість працювати у комп'ютерних класах та опановувати програмні продукти, що знадобляться у професійній діяльності (1С:Бухгалтерія8.2., M.E.Doc, Парус – Менеджмент і маркетинг) В навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор.

       Випускники мають можливість продовжити навчання для отримання базової вищої освіти (бакалавр) у таких ВНЗ III-IV р.а.: 

Національний авіаційний університет;

Київський національний економічний університет;

Київський національний торговельно-економічний університет.