Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

Фінанси і кредит (бакалавр)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Термін підготовки:

 

Кваліфікація:

Форма навчання:

бакалавр

2 роки – на основі диплома молодшого спеціаліста

 

бакалавр з фінансів та кредиту

денна

Актуальність спеціальності

Ви уже здобули базову вищу освіту та отримали диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Фінанси і кредит» і Вашою метою є здобуття повної вищої освіти? Тоді наступним кроком має стати отримання диплому бакалавра за напрямом підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування». Наш коледж надає Вам таку можливість.

 

Бакалавр з фінансів і кредиту здійснює організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу у сфері управління необоротними та оборотними активами підприємства (організації); формування ефективних джерел фінансування витрат; фінансового планування виручки та фінансового контролю за відносинами підприємства з комерційними банками щодо відкриття рахунків, здійснення їх розрахунково-касового обслуговування, відкриття депозитів і отримання кредитів; страхування майна та відповідальності підприємств та особистого страхування (пенсійного, медичного, соціального); планування доходів та видатків бюджетів всіх рівнів тощо.

Бакалавр з фінансів і кредиту отримує поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо здійснення фінансових відносин на мікро- і макрорівні і здатний вирішувати професійні завдання, що були зазначені вище.

 

Вимоги до професії

Ви уже здобули базову вищу освіту та отримали диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Фінанси і кредит» і Вашою метою є здобуття повної вищої освіти? Тоді наступним кроком має стати отримання диплому бакалавра за напрямом підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування». Наш коледж надає Вам таку можливість.

 

 

Програма підготовки

Навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» дає студентам грунтовні знання із таких дисциплін циклу професійної підготовки:

 

 

 
 • Гроші і кредит;
 • Фінанси;
 • Міжнародна економіка;
 • Регіональна економіка;
 • Бюджетна система;
 • Податкова система;
 • Страхування;
 
 • Фінансовий ринок;
 • Інвестування;
 • Фінансове право;
 • Аудит;
 • Фінансова діяльність;
 • Місцеві фінанси тощо.

 

Сфери застосування отриманих знань

 
 • державних податкових адміністраціях;
 • контрольно-ревізійній службі;
 • відділах місцевих державних адміністрацій;
 • у бюджетних установах і організаціях;
 • фінансових відділах підприємств і в організацій різних форм власності;
 • органах Пенсійного фонду:
 
 • органах Фонду соціального страхування;
 • органах Фонду зайнятості;
 • страхових організаціях ;
 • лізингових, аудиторських  та  консалтингових компаніях, у компаніях з управління активами;
 • небанківських фінансово-кредитних  установах (кредитні спілки, ломбарди);
 • фінансових компаніях тощо

 

Випускники можуть обіймати посади:

 
 • дилера (біржові торговці за свій рахунок) та брокера (посередники) із заставних та фінансових операцій;
 • страхових агентів;
 • оцінювача (експертна оцінка майна);
 • ліквідатора розпорядника майна підприємств-боржників;
 • інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей;
 • інспектора кредитного;
 • інспектора обмінного пункту;
 
 • асистента бухгалтера-експерта;
 •  бухгалтера;
 • касира- експерта
 • інспектора-ревізора;
 •  молодшого державного інспектора;
 • інспектора з інвентаризації;
 • інспектора митного;
 • державного податкового інспектора;
 • інспектора цін;
 •  інспектора з експорту.

 

 

Викладачі та навчання

Навчальний процес здійснюється висококваліфікованим науково-педагогічним персоналом. До навчального процесу залучаються викладачі провідних ВНЗ міста Києва. Протягом навчання майбутні фахівці з фінансів  братимуть участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях. Підготовка майбутніх фахівців з фінансів передбачає поглиблення вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням і посилену комп'ютерну підготовку.