Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.

Розробка програмного забезпечення

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація «Розробка програмного забезпечення»

Кваліфікація фахівця – технік-програміст

Термін навчання:

 • на базі 9 класів - 4 роки;
 • на базі 11 класів - 3 роки.

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і її різноманітного забезпечення - це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Комп’ютерні технології застосовують у видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у банках і на складах, у системах зв'язку і системах управління транспортом, у податкових інспекціях і у сфері розваг тощо. Тепер практично неможливо уявити сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування комп’ютерних технологій. Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця багатьох професій.

Розробка програмного забезпечення - створення програмного забезпечення; вибір прикладного програмного забезпечення; вибір налагодження та тестування засобів обчислювальної техніки, робота з базами даних; аналіз даних бухгалтерського обліку, стан звітності; розрахунок вартості; програмне забезпечення; рахунок основних економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства і її аналіз; організація виробничої діяльності; обґрунтування системного аналізу і виконання постановки задачі, вибір середовища програмування, налагодження розробленого програмного забезпечення, розробка тестових даних і проведення тестових випробувань, розробка технічної документації і супровід програмним забезпеченням.

Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.

Основні профільні дисципліни:

 • Комп’ютерні мережі - вивчення мережі технологій, налаштування робочої станції;
 • Операційні системи - засоби діагностики та тестування ПК, операційні системи комп’ютерних мереж;
 • Архітектура комп’ютерів - огляд персональних комп’ютерів, систем і сучасних технічних засобів;
 • Технологія розробки програмного забезпечення - вивчення організації програмного забезпечення, методів тестування і тестові дані, документація програмного забезпечення;
 • Системи керування базами даних - робота в інтерактивному режимі системи керування базами даних та програмування в цій системі;
 • Комп’ютерна схемотехніка - елементи і схеми комп’ютерних систем;
 • Менеджмент - вивчення організації менеджменту підприємств інформаційної галузі;
 • Математичне програмування - математичне модулювання економічних процесів, математичні моделі і методи планування.

Після закінчення навчання молодший спеціаліст – програміст буде вміти:

 • Складати програмну документацію, розрахувати трудомісткість та вартість розробленого програмного забезпечення;
 • Аналізувати архітектуру конкретної ЕОМ;
 • Вибирати мову програмування для реалізації конкретної задачі;
 • Розробляти алгоритми розв’язання різних класів задач;
 • Створювати і експлуатувати локальні мережі персональних комп’ютерів;
 • Відлагоджувати розроблене програмне забезпечення;
 • Розрахувати вартість інформаційних послуг;
 • Вибирати конфігурацію персонального комп’ютера стосовно розв’язуваної задачі;
 • Працювати з базами даних.

Посади випускників:

 • Технік програміст;
 • Системний програміст;
 • Технік відділу програмування;
 • Інженер програміст.

Випускники мають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах IIІ- IVрівня акредитації:

 • Національний авіаційний університет;
 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”.