Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

Діловодство

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: Діловодство

 Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Термін підготовки:

 

 

 

 

Кваліфікація:

молодший спеціаліст

3 роки – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)

                    

2 роки - на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) 

організатор діловодства  

 

Актуальність спеціальності

 

Кожне підприємство, установа, організація  або фірма не можуть обійтися без фахівця, який знає та вміє  обробляти інформацію (пошук, опрацювання, втілення в документи), а це – діловод, технічний працівник з документообігу, фахівець з управління персоналом.

Діловодство - це галузь, що охоплює документування та роботу з документами в процесі здійснення управлінських функцій. Основними елементами є  створення документів та організація роботи з ними, а основою документа є – інформація.

Діловодство  це також і експлуатація організаційної техніки; робота в організаційних системах локальних і глобальних комп’ютерних мереж; документаційне (інформаційне) забезпечення управління; здійснення оперативного регулювання ходу діловодства; прийняття самостійного управлінського рішення; організація роботи з кадрами; методичне керівництво документаційним забезпеченням структурних підрозділів; контроль якості виконання задач стосовно основної діяльності; аналіз і оцінка ефективності виробничого процесу в підрозділі; розробка заходів з підвищення ефективної праці; оволодіння навичками роботи з оргтехнікою та персональним комп'ютером.

 Особливості сучасного діловодства полягають у  широкому застосуванні комп'ютерних систем при обробленні та друкуванні документів, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі, впровадження раціональних прийомів роботи.

 

Вимоги до професії

 

Майбутній фахівець повинен бути відповідальним, уважним, володіти хорошою пам'яттю, бути енергійним, проявляти ініціативу; швидко знаходити взаєморозуміння з коллегами

 

 

 

Місце роботи після закінчення коледжу

 

-державні підприємства, установи, організації;

- підприємства приватної форми власності; 
- органи відомчого управління; 

- виконавчі служби;

- архівно-документаційні служби інженерно- технічних і проектних, науково-дослідних установ,

  охорони здоров'я, архівні, бібліотечні, музейні, правоохоронні структури; 

- адміністративні служби та відділи комерційних структур;

- банківські установи 

 

 

 Випускники можуть обіймати такі посади:

 • Інспектор з кадрів;
 • Діловод;
 • Керуючий справами (секретар) виконавчого

   комітету;

 • Референт;
 • Секретар адміністративний;
 • Технічні фахівці в галузі управління;
 • Адміністратор бази даних

 Випускники мають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації:

 
 • · Національний авіаційний університет;
 • · Київський Національний університет культури і мистецтв;
 • · Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
 • · Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова;
 • · Державний університет телекомунікацій