Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

Організація перевезень та управління на автотранспорті

Спеціальність 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Спеціалізація «Організація перевезень та управління на автотранспорті»

Кваліфікація фахівця – технік-технолог(механік)

Термін навчання:

  • на базі 9 класу
  • на базі 11 класів – 3 роки

В умовах ринкової економіки запорукою успішного розвитку підприємства будь-якого виробничого спрямування є ефективне управління складовими його діяльності, зокрема – транспортним забезпеченням, що зумовлює попит на фахівців з організаційно-управлінської діяльності, пов’язаної з перевезеннями вантажів і пасажирів, виконанням транспортно-експедиційних послуг. 
Для формування професійного спрямування майбутніх фахівців вивчається: будова, робота, технічне обслуговування й використання автомобілів різного призначення, властивості витратних автомобільних матеріалів, умови руху автомобільних транспортних засобів, організаційні умови перевезень різнотипних вантажів, основи роботи підприємств, програмне забезпечення управління перевезеннями.

Вище згадане ґрунтується на навчальних дисциплінах: „Автомобілі”, „Технічна експлуатація автомобілів”, „Комерційна робота та зовнішньоекономічна діяльність на автотранспорті”, „Транспортно-експедиційна робота та митно-брокерська діяльність”, „Правила і безпека дорожнього руху”, „Організація вантажних перевезень”, „Організація пасажирських перевезень” та „Організація міжнародних перевезень”, „Організація і планування роботи підприємств”, „Комп’ютерна техніка та інформаційні технології”, а також навчальними й технологічною практиками щодо використання рухомого складу автомобільного транспорту.
Технік – організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора диспетчерської (організація оперативного планування та управління перевезеннями, облік і аналіз рухомого складу та водіїв), таксувальника документів на перевезення (облік роботи рухомого складу та водіїв, контроль взаєморозрахунків), техніка з обліку (організація обліку рухомого складу та агрегатів, автомобільних шин і паливно-мастильних матеріалів). 

Випускники мають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах IIІ- IV рівнів акредитації:

  • Національний авіаційний університет;
  • Національний транспортний університет;
  • Національний університет біоресурсів та природокористування України.