Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

Відділення №4

Головне завдання роботи відділення є забезпечення професійної, загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців на основі тісного зв’язку навчання з виробництвом, практичної підготовки студентів із залученням їх до виробничого процесу, а також формування у студентів схильностей до науково-технічного пошуку, раціоналізаторства, здатності критично оцінювати результати своєї діяльності.
Студенти відділення – майбутні фахівці, відпрацьовують практичні навички на базі провідних сучасних підприємств різних галузей економіки, з якими коледж підтримує партнерські стосунки.
Навчальний процес на відділенні забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив викладачів коледжу, серед яких кандидати технічних наук, викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії.

Детальніше...

Відділення №3

Здобуття студентами знань сутності економічного механізму діяльності підприємств різних форм власності, організаційних основ створення і функціонування сучасного виробництва, планування робіт, оволодіння методами розрахунку й обґрунтування інженерних та господарських рішень, досягнення найвищих результатів роботи.
Підготовка спеціалістів економічного профілю знань з функціонування фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

Детальніше...

Відділення №2

Головне завдання відділення – це забезпечення умов, для підготовки високо кваліфікованих фахівців молодших спеціалістів: технік – землевпорядник та організатор діловодства, із достатнім рівнем загальноосвітньої соціально –економічної, природничо – наукової,  професійної та практичної підготовки. Виховання високоморального, національно – патріотичного нового покоління.  Здатного прогресивно рухатись вперед, використовуючи новітні досягнення науки і техніки та самокритично відноситися до результатів своєї діяльності.

Детальніше...

Відділення №1

 

 

Завідувач відділенням №1 - Костенко Галина Іванівна

Місце знаходження ІІ корпус , 219 кабінет.

Графік роботи:

Контакти:

Понеділок-четвер:

8:00-17:00

Телефон/Факс:

(044) 500-87-08

П’ятниця:

8:00-15:45

Обідня перерва:

12:00-12:45

Секретар відділення: Гутнік Катерина Олегівна

 

Головним завданням відділення №1 КІТЗ НАУ є забезпечення фундаментальності та високого рівня підготовки майбутніх геодезистів та картографів.

На відділення здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:

Освітньо-кваліфікаційних рівень Спеціальність Термін навчання
"Молодший спеціаліст"

5.080010101 «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання»

На базі 9 класів - 3 роки 7 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки 7 місяців.

5.08010103 «Картографічні роботи»

 На базі 9 класів - 3 роки 7 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки 7 місяців.
"Бакалавр"

6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" - 2 роки.

   Сьогоднішні тенденції щодо розвитку в Україні електронного урядування, державних електронних інформаційних ресурсів, створення сучасних систем кадастру нерухомості та природних ресурсів, територіального управління і прогнозування, навігації та транспорту, моніторингу навколишнього природного середовища, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру дозволяють говорити про високу значущість результатів типографо-геодезичної та картографічної діяльності.

   Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців у цій сфері діяльності є незаперечною. Саме таких фахівців готує Коледж інформаційних технологій та землевпорядування Національного авіаційного університету.

   Головним завданням відділення №1 КІТЗ НАУ є забезпечення високого рівня підготовки майбутніх геодезистів та картографів. Високий рівень кваліфікації педагогічного персоналу та тісний зв'язок навчального процесу з виробництвом дозволяє готувати фахівців, що є конкурентоспроможними на ринку праці.

Сьогодні контингент відділення складає 300 студентів денної навчання.

В коледжі створені всі умови для підготовки  конкурентоспроможних фахівців. Навчальний процес здійснюється на базі обладнаних сучасними приладами лабораторій, комп'ютерних аудиторій та аудиторій цифрової обробки зображень. Практична підготовка студентів здійснюється з використанням цифрової фотограмметричної станції «Дельта», електронних тахеометрів та GPS приймачів.

Бухгалтерія

Колектив бухгалтерії коледжу складається з шести осіб на чолі з головним бухгалтером Гавриловою Ольгою Валентинівною - працює з грудня 2010 року.
Робота бухгалтерської служби поділена на дільниці, де кожний бухгалтер відповідає за коло своїх обов’язків.

Детальніше...

Бібліотека

Бібліотека коледжу

   Бібліотека коледжу є структурним підрозділом навчального закладу і виконує роль інформаційного, культурного, освітнього центру з упорядкованим зібранням документів.

   Основними напрямками бібліотечної роботи є формування документально-інформаційних ресурсів, бібліотечне обслуговування та участь у виховному процесі.

   На даний час фонд бібліотеки складає понад 45тис. примірників видань в книжковому форматі. Це - художня, загально-освітня, технічна, економічна та спеціальна література за напрямками, відповідно до потреб навчального закладу.

   Широкий та різноманітний обсяг інформації з багатьох галузей знань дає можливість для написання будь-якої навчальної або наукової праці (реферат, курсова, диплом, стаття, ін..). Зорієнтуватися в довідково-пошуковому апараті (ДПА) бібліотеки, що включає традиційні варіанти каталогів на карткових носіях, - систематичний і алфавітний, підібрати потрібну інформацію, Вам допоможуть працівники бібліотеки:

Сиротенко Світлана Альфредівна - завідувач бібліотеки та

Броцька Валентина Федорівна - бібліотекар.

 

До послуг користувачів - "Абонемент", кабінет №32 та Читальна зала, комп'ютеризована з підключенням до мережі "Інтернет", кабінет №31.

 

Бібліотека працює:

Понеділок - Четвер | з 8:00 до 17:00

П'ятниця | з 8:00 до 15:45

Обідня перерва | з 12:00 до 12:45

 

Чекаємо на Вас!

 

Адміністрація

Адміністрацію нашого коледжу складають спеціалісти вищої категорії, педагоги с величезним досвідом роботи та кандидати педагогічних наук.

Детальніше...