Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.

Відділення №4

Головне завдання роботи відділення є забезпечення професійної, загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців на основі тісного зв’язку навчання з виробництвом, практичної підготовки студентів із залученням їх до виробничого процесу, а також формування у студентів схильностей до науково-технічного пошуку, раціоналізаторства, здатності критично оцінювати результати своєї діяльності.
Студенти відділення – майбутні фахівці, відпрацьовують практичні навички на базі провідних сучасних підприємств різних галузей економіки, з якими коледж підтримує партнерські стосунки.
Навчальний процес на відділенні забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив викладачів коледжу, серед яких кандидати технічних наук, викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії.

Детальніше...

Відділення №3

Здобуття студентами знань сутності економічного механізму діяльності підприємств різних форм власності, організаційних основ створення і функціонування сучасного виробництва, планування робіт, оволодіння методами розрахунку й обґрунтування інженерних та господарських рішень, досягнення найвищих результатів роботи.
Підготовка спеціалістів економічного профілю знань з функціонування фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

Детальніше...

Відділення №2

Головне завдання відділення – це забезпечення умов, для підготовки високо кваліфікованих фахівців молодших спеціалістів: технік – землевпорядник та організатор діловодства, із достатнім рівнем загальноосвітньої соціально –економічної, природничо – наукової,  професійної та практичної підготовки. Виховання високоморального, національно – патріотичного нового покоління.  Здатного прогресивно рухатись вперед, використовуючи новітні досягнення науки і техніки та самокритично відноситися до результатів своєї діяльності.

Детальніше...

Відділення №1

 

 

Завідувач відділенням №1 - Костенко Галина Іванівна

Місце знаходження ІІ корпус , 219 кабінет.

Графік роботи:

Контакти:

Понеділок-четвер:

8:00-17:00

Телефон/Факс:

(044) 500-87-08

П’ятниця:

8:00-15:45

Обідня перерва:

12:00-12:45

Секретар відділення: Гутнік Катерина Олегівна

 

Головним завданням відділення №1 КІТЗ НАУ є забезпечення фундаментальності та високого рівня підготовки майбутніх геодезистів та картографів.

На відділення здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:

Освітньо-кваліфікаційних рівень Спеціальність Термін навчання
"Молодший спеціаліст"

5.080010101 «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання»

На базі 9 класів - 3 роки 7 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки 7 місяців.

5.08010103 «Картографічні роботи»

 На базі 9 класів - 3 роки 7 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки 7 місяців.
"Бакалавр"

6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" - 2 роки.

   Сьогоднішні тенденції щодо розвитку в Україні електронного урядування, державних електронних інформаційних ресурсів, створення сучасних систем кадастру нерухомості та природних ресурсів, територіального управління і прогнозування, навігації та транспорту, моніторингу навколишнього природного середовища, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру дозволяють говорити про високу значущість результатів типографо-геодезичної та картографічної діяльності.

   Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців у цій сфері діяльності є незаперечною. Саме таких фахівців готує Коледж інформаційних технологій та землевпорядування Національного авіаційного університету.

   Головним завданням відділення №1 КІТЗ НАУ є забезпечення високого рівня підготовки майбутніх геодезистів та картографів. Високий рівень кваліфікації педагогічного персоналу та тісний зв'язок навчального процесу з виробництвом дозволяє готувати фахівців, що є конкурентоспроможними на ринку праці.

Сьогодні контингент відділення складає 300 студентів денної навчання.

В коледжі створені всі умови для підготовки  конкурентоспроможних фахівців. Навчальний процес здійснюється на базі обладнаних сучасними приладами лабораторій, комп'ютерних аудиторій та аудиторій цифрової обробки зображень. Практична підготовка студентів здійснюється з використанням цифрової фотограмметричної станції «Дельта», електронних тахеометрів та GPS приймачів.

Бухгалтерія

Колектив бухгалтерії коледжу складається з шести осіб на чолі з головним бухгалтером Гавриловою Ольгою Валентинівною - працює з грудня 2010 року.
Робота бухгалтерської служби поділена на дільниці, де кожний бухгалтер відповідає за коло своїх обов’язків.

Детальніше...

Бібліотека

Бібліотека коледжу

   Бібліотека коледжу є структурним підрозділом навчального закладу і виконує роль інформаційного, культурного, освітнього центру з упорядкованим зібранням документів.

   Основними напрямками бібліотечної роботи є формування документально-інформаційних ресурсів, бібліотечне обслуговування та участь у виховному процесі.

   На даний час фонд бібліотеки складає понад 45тис. примірників видань в книжковому форматі. Це - художня, загально-освітня, технічна, економічна та спеціальна література за напрямками, відповідно до потреб навчального закладу.

   Широкий та різноманітний обсяг інформації з багатьох галузей знань дає можливість для написання будь-якої навчальної або наукової праці (реферат, курсова, диплом, стаття, ін..). Зорієнтуватися в довідково-пошуковому апараті (ДПА) бібліотеки, що включає традиційні варіанти каталогів на карткових носіях, - систематичний і алфавітний, підібрати потрібну інформацію, Вам допоможуть працівники бібліотеки:

Сиротенко Світлана Альфредівна - завідувач бібліотеки та

Броцька Валентина Федорівна - бібліотекар.

 

До послуг користувачів - "Абонемент", кабінет №32 та Читальна зала, комп'ютеризована з підключенням до мережі "Інтернет", кабінет №31.

 

Бібліотека працює:

Понеділок - Четвер | з 8:00 до 17:00

П'ятниця | з 8:00 до 15:45

Обідня перерва | з 12:00 до 12:45

 

Чекаємо на Вас!

 

Адміністрація

Адміністрацію нашого коледжу складають спеціалісти вищої категорії, педагоги с величезним досвідом роботи та кандидати педагогічних наук.

Детальніше...