Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

Відділення №1

 

 

Завідувач відділенням №1 - Костенко Галина Іванівна

Місце знаходження ІІ корпус , 219 кабінет.

Графік роботи:

Контакти:

Понеділок-четвер:

8:00-17:00

Телефон/Факс:

(044) 500-87-08

П’ятниця:

8:00-15:45

Обідня перерва:

12:00-12:45

Секретар відділення: Гутнік Катерина Олегівна

 

Головним завданням відділення №1 КІТЗ НАУ є забезпечення фундаментальності та високого рівня підготовки майбутніх геодезистів та картографів.

На відділення здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:

Освітньо-кваліфікаційних рівень Спеціальність Термін навчання
"Молодший спеціаліст"

5.080010101 «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання»

На базі 9 класів - 3 роки 7 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки 7 місяців.

5.08010103 «Картографічні роботи»

 На базі 9 класів - 3 роки 7 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки 7 місяців.
"Бакалавр"

6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" - 2 роки.

   Сьогоднішні тенденції щодо розвитку в Україні електронного урядування, державних електронних інформаційних ресурсів, створення сучасних систем кадастру нерухомості та природних ресурсів, територіального управління і прогнозування, навігації та транспорту, моніторингу навколишнього природного середовища, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру дозволяють говорити про високу значущість результатів типографо-геодезичної та картографічної діяльності.

   Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців у цій сфері діяльності є незаперечною. Саме таких фахівців готує Коледж інформаційних технологій та землевпорядування Національного авіаційного університету.

   Головним завданням відділення №1 КІТЗ НАУ є забезпечення високого рівня підготовки майбутніх геодезистів та картографів. Високий рівень кваліфікації педагогічного персоналу та тісний зв'язок навчального процесу з виробництвом дозволяє готувати фахівців, що є конкурентоспроможними на ринку праці.

Сьогодні контингент відділення складає 300 студентів денної навчання.

В коледжі створені всі умови для підготовки  конкурентоспроможних фахівців. Навчальний процес здійснюється на базі обладнаних сучасними приладами лабораторій, комп'ютерних аудиторій та аудиторій цифрової обробки зображень. Практична підготовка студентів здійснюється з використанням цифрової фотограмметричної станції «Дельта», електронних тахеометрів та GPS приймачів.