Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.

Документи, що необхідні при прийомі на роботу

При прийомі на роботу необхідно обов'язково з собою мати наступні документи:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Трудова книжка, що оформлена за встановленим порядком. Без трудової книжки можливе прийняття на роботу лише за сумісництвом. Трудова книжка потрібна не лише заради записів, які в неї вже внесено, а й як бланк для занесення до неї нових записів.Особам, які вперше шукають роботу, трудова книжка заводиться на першому робочому місці. Причому в трудову книжку вносяться окремим рядком записи про час навчання в ВНЗ з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів (включаючи час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики). Такі відомості вносяться на підставі довідок тим підприємством, де надалі будуть працювати випускники до зазначення відомостей про роботу на даному підприємстві. А особам, які вже мали трудові книжки, ці записи вносить вищий навчальний заклад.Крім того, особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.

Документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про присвоєння відповідної кваліфікації обов’язково подається, якщо це необхідно для допуску до відповідної роботи. В інших же випадках подання цього документа, хоча і не є обов’язковим, але може стати вагомим аргументом на користь доцільності прийняття такого працівника на роботу.

Документ військового обліку (або приписне свідоцтво, або довідка, яка видається замість військового квитка), що посвідчує статус особи, яка влаштовується на роботу (допризовник, призовник, військовозобов'язаний), та зазначає військкомат (адміністративно-територіальна одиниця), до якого вона приписана.

Довідка про стан здоров’я, що містить висновок лікаря про те, що особі не протипоказана ця робота (подається працівником при прийнятті на роботу у випадках передбачених законодавством).

Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

Страхове свідоцтво (подається за наявності). У випадку відсутності страхового свідоцтва його необхідно отримати в установленому порядку.

Cвідоцтва про народження дітей (якщо є). 

Заява про прийняття на роботу.

Автобіографія.

Особовий листок обліку кадрів.

Щоб виготовити дублікат втраченого диплому необхідно:

 1. Зробити копію втраченого диплома, який знаходиться в особовій справі  в архіві;
 2. Подати в газеті (будь-якій) оголошення наступного змісту:
  Вважати недійсним: втрачений диплом (Прізвище, ім’я, по-батькові),(серія, номер), виданий Коледжем Інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ, (дата видачі).
 3. Подати до відділення наступні документи:
  • заява на ім’я директора коледжу;
  • копії втраченого диплома (3 копії);
  • копія 1 та 2 сторінок паспорта (3 копії);
  • газета з оголошенням про втрату диплома.